Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 2022-11-27
14:00 - 15:30


Härmed kallas medlemmarna i Brevikens Golfklubb till ordinarie höstmöte, söndagen den 27 november kl 14.00 i restaurangen. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 november via mail golfklubben@breviken.se.

FÖREDRAGNINGSLISTA
§0. Mötets öppnande
§1. Fastställande av röstlängd
§2. Mötets utlysande
§3. Fastställande av föredragningslista
§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§5 Val av protokolljusterare
§6 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår -och räkenskapsår
§7 Val av styrelse/kommittéer
§8 Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna motioner
§9 Mötets avslutande

Efter att höstmötet avslutas informerar Hans Sternerup om de åtgärder som bolaget planerar att genomföra inför kommande säsong.

Välkomna!
Styrelsen
Brevikens GK

Underlag till mötet:
Verksamhetsplan 2023
Budgetplan Brevikens GK 2023
Valberedningens förslag 2023 höstmötet