Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 2021-11-27
14:00 - 15:30


Brevikens Golfklubb kallar sina medlemmar till höstmöte lördagen den 27 nov. kl. 14.00 i Brevikens golfrestaurang.

Dagordning .

0.Mötet öppnas

1.Fastställande av röstlängd för mötet

2.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.Fastställande av föredragningslista.

4.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6.Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7. Val av:

-a klubbens ordförande för en tid av (1) år,

-b fastställande av antal ledamöter i styrelsen kommande år,

-c halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år,

-d suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år,

-e ordförande till de kommittéer som för närvarande är aktiva i golfklubben.

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

9. Mötets avslutande.

10. Övriga frågor (information och diskussion).

Varmt välkomna

Styrelsen