Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 2021-03-27
14:00 - 15:00


Brevikens Golfklubb kallar medlemmarna till stadgeenligt Årsmöte. Mötet kommer att hållas digitalt. Anmälan skall göras i förväg via e-post till golfklubben@breviken.se senast torsdag den 25 mars kl. 18.00.

Dagordning för årsmötet
0        Mötet öppnas
1       Fastställande av röstlängd för mötet
2       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3       Fastställande av föredragningslista.
4       Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6.a    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
6.b     Styrelsens årsredovisning (resultat‑ och balansräkning) för det senaste räken­skapsåret.
7       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets‑ och                 räkenskapsåret.
8       Fastställande av resultat‑ och balansräkning samt disposition av överskott re­spektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11.a  Val av (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
11.b  Val av (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall vara ordförande.
12     Mötets avslutande.
13     Övriga frågor (information och diskussion). Dragning av fritt medlemskap för 2022.

Kallelse årsmöte lördag 2021-03-27.pdf