Tävlingsbestämmelser 2017

Lokala regler Brevikens GK 2018

Rätt att delta i tävlingar
För att få starta i klubbens tävlingar fordras att årets medlemsavgift är betald till respektive klubb och att vederbörande har officiellt handicap.
Medlem i svensk golfklubb äger rätt att deltaga i klubbens tävlingar, om bestämmelserna ej föreskriver annat.
Rätt hcp i GIT är spelarens ansvar.

Tävlingsanmälan
Anmälan i första hand via Internet på www.golf.se, i andra hand på golfterminalen i klubbhuset och i sista hand direkt via mail till golfklubben@breviken.se .
Efteranmälan fram till första start mot dubbel startavgift i mån av plats.
OBS! För att kunna vinna priser krävs EGA Exakt Tävlingshandicap!

Startavgifter:
Singeltävling 9 hål 40:-, 18 hål 80:-
Juniorer 9 hål 20:-, 18 hål 40:-
Partävling 18 hål 160:-

Tävlingsgreenfee;  150:- för senior och 100:- för junior. Undantag i anmälningsavgift kan förekomma.

Vid ej acceptabel frånvaro skall anmälningsavgiften erläggs innan nästa tävling.

Anmälningstid
Anmälningar till klubbtävlingar utgår kl. 07:00 fredag före tävlingsdag, om inget annat anges vid anmälan. Under Golfveckan kan du anmäla dig kl. 15.00 dagen före tävling.

Lottning och starttider finns på www.golf.se, på terminal eller på startlista fr.o.m. kl. 12:00 fredag före tävlingsdag.

Deltagarbegränsning
Största antalet deltagare i klubbtävling anges på anmälningslistan i GIT.

Klassindelning
Följande klassindelning gäller normalt:
– A-klass; dam +8-11,7,  herr +8-11,8
– B-klass; dam 11,8-21,4, herr 11,9-20,6
– C-klass; dam 21,5-54, herr 20,7-54
Andra klassindelningar kan förekomma.

Starttider
Alla tävlingar startar normalt kl. 09:00.
Starttid anges på anmälningslistan.

Sen ankomst
Startlistans tider gäller. Är förseningen mindre än 5 min, tilldelas spelaren 2 pliktslag, mer än 5 min diskvalifikation.

Val av tee
Vid klubbens tävlingar som spelas från ordinarie klubbtee spelar herrar från gul och damer från röd tee om inget annat anges. Herrar med officiell hcp som under året fyller 75 år eller mer och pojkar med officiell hcp som under året fyller max 12 år kan välja röd tee eller motsvarande. Val av röd tee skall anges vid anmälan.

Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel
För att erhålla ett godtagbart speltempo är maxtiden för varje slag 40 sekunder; dvs från att det är spelarens tur att slå får det ta max. innan svingen har påbörjats. Notera att detta är absolut maxtid som nästan aldrig bör uppnås.
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Första överträdelsen – Varning;  Andra överträdelsen – Ett slags plikt; Tredje överträdelsen – Två slags plikt; För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation. 

Mobiltelefoner eller annan utrustning som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond.

Paus
Deltagare i sanktionerad tävling äger rätt till en paus i högst 5 minuter för intagande av förfriskningar vid kiosken efter hål 9 under förutsättning att ”bollen” håller sin plats i startfältet dvs startintervallet till framförvarande boll. Bakomvarande boll skall, om spelarna i bollen ej önskar utnyttja denna rättighet, ges företräde.

Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling avstängs, jämlikt § 8.1.2.6 i  Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor.Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd. Anmälningsavgiften skall erläggas senast 10 dagar efter aktuell tävling.

Bryta tävling
(Regel 6-8)-Spelare som bryter en tävling utan godtagbart skäl diskvalificeras från tävlingen och avstängs, jämlikt § 11.4.3 i Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd.-

Avbrott i spel
Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen detta genom signaler med siren.
Spelaren avbryter spelet och förfar enligt Regel 6-8b.
En lång signal
Avbryta spelet omedelbart och skyndsamt återgå till klubbhuset
Tre signaler upprepade gånger
Avbryta spelet när hålet spelats färdigt och sen skyndsamt bege sig till klubbhuset.
Två korta signaler upprepade gånger
Återuppta spelet

Persontransporthjälpmedel (PTHM) förbjudna
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen och då gäller att spelaren kan uppvisa tillstånd från hemmaklubben, baserat på läkarintyg,  att framföra PTHM i tävling.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTH under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad
Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledningeller domare.
Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM.

Domarens beslut
Domarens eller tävlingsledarens beslut är slutgiltigt.